Verjaardagskalender

16,95

Excl. BTW: €14,01

Model:
Verjaardagskalender
Levertijd:
1-2 werkdagen

Omschrijving

Teksten in de kalender:

Januari
Juicht, gij hemelen! en verheug u,
gij aarde! en gij bergen! maakt gedreun
met gejuich; want de HEERE heeft Zijn
volk vertroost, en Hij zal Zich over Zijn
ellendigen ontfermen.

Februari
Gods weg is volmaakt;
de rede des HEEREN
is doorlouterd; Hij is een
SCHILD allen, die
op Hem betrouwen.

Maart
En zie, Ik ben met u,
en Ik zal u behoeden
overal, waarheen gij
trekken zult.

April
Leer ons alzo
onze dagen tellen,
dat wij een wijs
hart bekomen.

Mei
Gij nu, o Mijn schapen
schapen Mijner weide! gij zijn mensen;
maar Ik ben uw God, sprekt
de Heere HEERE.

Juni
Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op ‘t pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar ‘s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.
Berijmd.

Juli
Jezus Christus is gisteren en heden
dezelfde en in der eeuwigheid.

Augustus
Want door Mij zullen
uw dagen vermenigvuldigen,
en de jaren des levens zullen
u toegedaan worden.

September
Maar ZOEKT eerst
het Koninkrijk Gods
en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u
toegeworpen worden.

Oktober
Maar zijt jegens elkander
goedertieren, barmhartig,
vergevende elkander, gelijkerwijs ook GOD
in Christus ulieden vergeven heeft.

November
Uw Woord
is een lamp
voor mijn voet,
en een licht
voor mijn pad.

December
Dankt God in alles;
want dit is de wil
van God in Christus
Jezus over u. 

Beschikbare opties: